Chinese Nationals Results

Yang Yansheng 5.70  Xue Changrui    5.60 Zhang Wei           5.50 Lu Yao                   5.30 Xie Xing                5.30  Zhou Bo              5.30 Yao Jie                                  5.30…