VAULTER VAULTER

Chinese Nationals Results

 1. Yang Yansheng 5.70
 2.  Xue Changrui    5.60
 3. Zhang Wei           5.50
 4. Lu Yao                   5.30
 5. Xie Xing                5.30
 6.  Zhou Bo              5.30
 7. Yao Jie                                  5.30
 8. Che Zhenbang   5.15
 9. Ding Peng            5.15
 10. Tan Hui                 5.00
 11. Li Kang                  5.00
 12. Rong Yunlei        5.00
 13. Xu Qing                5.00
 14. Yang Song           5.00
 15. Chen Qinghuai 4.80
 16. Duan Sen             4.80
 17. Lin Jiajian             4.80

Women

 1. Li Ling    4.40
 2. Wu Sha 4.30
 3. Shi Qiaowen  4. 15
 4. Xu Huiqin  4.15
 5. Li Caixia 4.15
 6. Ren Mengqian 4.15
 7. Wang Hui 4.15
 8. Zhou Yang 4.00
 9. Xue Chengcheng 3.80
 10. Lin Xiujuan 3.80
 11. Wu Yutong 3.80
 12. Lu Qingmei  3.80
 13. Sun Sinan  3.80
 14. Zhang Yunyun 3.80
 15. Shi Hui 3.
 16. Zhang Yan 3.
 17. Xiao Huan 3.60
 18. Wan Chenchen 3.60


 

*** The articles that we post on this website are searched from the Internet and don’t reflect our views.  VAULTER Magazine LLC. is bringing the pole vault news to the reader in one central location. ***

Leave A Comment